sabato 27 maggio 2017

Pirati olandesi nel mare della X band - Monitoraggio


1611.0 2216-... 20/5 ? UNID - pir. Mx. Splatter de E on 1602. 14341 CG
1615.0 2233-... 20/5 HOL R.Morgenster (p) - pir. Pops. 25342 CG
1616.0 2211-... 19/5 HOL R.Montecarlo - pir. Du, tks. 15341 CG
1619.0 2242-... 22/5 GRC UNID - pir. Tks, Grk songs. 15341 CG
1619.8 2115-... 18/5 HOL UNID - pir. Dutch songs, tks, mx. 15341 CG
1619.9 2217-... 18/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 25341 CG
1619.9 2206-... 20/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 25342 CG
1619.9 2111-... 21/5 HOL R.Spanningzoeker - pir. Du, tks, Dutch songs, brassband mx, pops. 35443 CG
1620.0 2140-... 18/5 HOL UNID - pir. Dutch songs. 25342 CG
1620.0 2118-... 21/5 HOL R.Sterrenbog - pir. Du, Dutch songs, tks. ID via Twente Web SDRx. 25341 CG
1620.0 2201-... 22/5 GRC Radio Karama - pir. Grk songs, tks. 25342 CG
1620.0 2054-... 23/5 HOL R. Batavia - pir. Songs, tks. ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1621.0 2124-... 21/5 HOL R.Montecarlo - pir. Tks, mx. ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1625.0 2159-... 18/5 HOL R.Noordzee - pir. Pops, tks. ID via Twente Web SDRx. 25341 CG
1627.8 2126-... 21/5 ? UNID - pir. Songs. 15341 CG
1628.0 2150-... 18/5 GRC UNID - pir. Silent carrier, then Grk songs. 35342 CG
1628.0 2216-... 22/5 HOL UNID - pir. Tks. 15341 CG
1629.0 2208-... 20/5 GRC UNID - pir. Grk songs, tks. 15341 CG
1629.0 2130-... 21/5 ? UNID - pir. Songs. 15341 CG
1629.0 2228-... 21/5 HOL UNID - pir. Songs. Country ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1629.0 2142-... 23/5 GRC UNID - pir. Tks, Grk songs. 25342 CG
1629.0 2113-... 24/5 HOL UNID - pir. Dutch folk mx, Dutch songs. 25341 CG
1629.0 2211-... 24/5 GRC R.Karama - pir. Grk songs, tks. 35343 CG
1630.0 2055-... 23/5 HOL R.Marianne - pir. Songs. ID via DX press & Twente Web SDRx. 15341 CG
1630.1 2236-... 22/5 HOL UNID - pir. Du, light songs, tks. 15341 CG
1631.9 2128-... 24/5 HOL R.Morgenster - pir. Mx. ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1632.0 2155-... 19/5 HOL UNID - pir. Dutch songs. 15341 CG
1633.0 *2152-... 18/5 HOL R.Bar
celona
- pir. Du, pops, tks, ref. to R.Noordzee. 25342 CG
1633.0 2230-... 20/5 HOL R.Noordzee - pir. Mx. ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1636.0 2156-... 23/5 HOL UNID - pir. Mx. Country ID via Twente Web SDRx. 15331 CG
1637.9 2148-... 19/5 HOL R.Vrolijke Mijnwerker - pir. Dutch mx, tks. 25342 CG
1638.0 2121-... 18/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 15341 CG
1638.0 2117-... 23/5 HOL UNID - pir. Mx. Country ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1639.9 2158-... 23/5 HOL R.Professor Sickbock - pir. Du, mx, tks. 25341 CG
1640.0 2124-... 23/5 HOL R.Professor Sickbock - pir. Mx. ID via Twente Web SDRx. 15341 CG
1640.8 2218-... 24/5 HOL UNID - pir. Songs. Country ID via Twente Web SDRx. 15331 CG
1640.9 *2214-... 22/5 HOL R.Jeneverstoker - pir. Du, mx, tks, ref. to sev. other Du. stns. 35343 CG
1641.1 2116-... 21/5 HOL R.Casablanca Int'l - pir. Du, mx, tks. 25341 CG
1641.2 2211-... 23/5 HOL R.Professor Sickbock - pir. Songs, tks, oldies. Drifting. ID via Twente Web SDRx. 25341 CG
1645.0 2215-... 19/5 HOL R.Odynn (t) - pir. Mx. T-ID via DX press. 15341 CG
1646.0 2142-... 20/5 HOL R.Barones - pir. Du, pops, tks. 25342 CG
1646.9 2113-... 21/5 HOL R.Witte Tornado - pir. Songs, tks. ID via DX press & Twente Web SDRx. 25341 CG
1648.0 2203-... 22/5 HOL UNID - pir. Du, tks, mx. 25342 CG
1650.0 2201-... 19/5 GRC UNID - pir. Songs. 15341 CG
1650.0 2155-... 20/5 GRC UNID - pir. Songs. 25341 CG
1650.0 2115-... 21/5 GRC UNID - pir. Tks, pops. 25342 CG
1650.0 2240-... 22/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Songs, tks. 15341 CG
1650.0 2232-... 23/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Songs. 15331 CG
1654.0 2214-... 18/5 HOL UNID - pir. Songs. Country ID via Twente Web SDRx. 15331 CG
1655.0 2152-... 19/5 HOL R.Relmus (t) - pir. Mx. T-ID via DX press. 15341 CG
1655.0 2115-... 24/5 HOL UNID - pir. Pops. 25341 CG
1656.9 2141-... 20/5 HOL UNID - pir. Songs. 25342 CG
1660.0 2150-... 19/5 GRC UNID - pir. Grk songs, tks. 15341 CG
1660.0 2223-... 20/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 25342 CG
1660.0 2118-... 23/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 15341 CG
1663.0 2120-... 18/5 Balkan UNID - pir. Slavic songs. 15341 CG
1663.0 2218-... 20/5 Balkan UNID - pir. Slavic songs. 15341 CG
1663.0 2059-... 23/5 Balkan UNID - pir. Slavic songs. 15341 CG
1663.0 2119-... 24/5 Balkan UNID - pir. Slavic songs. 15341 CG
1670.0 2117-... 18/5 GRC UNID - pir. Grk songs, tks. 35342 CG
1670.0 2219-... 19/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15331 CG
1670.0 2200-... 20/5 GRC UNID - pir. Tks. 15341 CG
1670.0 2244-... 22/5 GRC UNID - pir. Tks, Grk songs. 15341 CG
1670.0 2153-... 23/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15331 CG
1680.0 2202-... 18/5 GRC UNID - pir. Tks. 15341 CG
1680.0 2201-... 20/5 GRC UNID - pir. Tks, mx. Uty. QRM. 23341 CG
1680.0 2202-... 23/5 GRC UNID - pir. Grk songs. Uty. QRM. 23341 CG
1690.0 2224-... 18/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15341 CG
1690.0 2220-... 19/5 GRC UNID - pir. Tks. 15341 CG
1690.0 2146-... 20/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Songs. 15341 CG
1690.0 2131-... 21/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15341 CG
1690.0 2151-... 23/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 15341 CG
1696.3 2123-... 18/5 Balkan UNID - pir. Slavic mx. 15341 CG
1700.0 2248-... 22/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15331 CG

1701.2 2118-... 18/5 Balk. ? UNID - pir. Tks. Drifting. 25331 CG
1709.5 2223-... 23/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks, songs. 15331 CG
1710.0 2228-... 20/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks, mx. 15341 CG
1710.0 2225-... 24/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 25331 CG
1730.0 2216-... 19/5 GRC UNID - pir. Grk songs. 15331 CG
1730.0 2226-... 23/5 GRC UNID - pir. Tks. 15341 CG
1730.9 2226-... 20/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15341 CG
1747.0 2254-... 22/5 Balk. ? UNID - pir. Songs. 15331 CG
1760.0 2224-... 20/5 GRC UNID - pir. Tks. 25331 CG
1760.0 2121-... 21/5 GRC ? UNID, Greek? - pir. Tks. 15331 CG
1794.4 2156-... 18/5 ? UNID - pir. Tks. 15341 CG